So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Lưu lượng kế đường ống LZM-40G

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - LẮP REN
    MODEL : LZM-40G
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-15Z

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
    MODEL : LZM-15Z
    Hàng có sẵn
    LZM 15Z :0.1-1 GPM
    LZM 15Z :0.2-2 GPM
    LZM 15Z :0.3-3 GPM
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-50 OD

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- PHAO
    MODEL : LZS-50 OD
    Hàng có sẵn
    LZS 50 : 0.4-4 m3/h
    LZS 50 : 0.6-6  m3/h
    LZS 50 : 1-10  m3/h

    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-25T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
    MODEL : LZM-20T
    Hàng có sẵn
    LZM 20T :30-130 lpm
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-15T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
    MODEL : LZM 15T
    Hàng có sẵn
    LZM 15T :1-11 lpm
    LZM 15T :2-18 lpm

    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS125

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- MẶT BÍCH
    MODEL : LZS-125
    Hàng có sẵn
    LZS 125 :25-150 m3/h
    LZS 125 :18-120 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS15 OD

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG DÀI
    MODEL : LZS-15 OD
    Hàng có sẵn
    LZS 15 : 16-160 l/h
    LZS 15 : 25-250 l/h
    LZS 15 : 40-400 l/h
    LZS 15 : 60-600 l/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
    MODEL : LZS 25 ON
    Hàng có sẵn
    LZS 25 :100-1000 L/H
    LZS 25 :160-1600 L/H
    LZS 25 :250-2500 L/H
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-100

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
    MODEL : LZS-100
    Hàng có sẵn
    LZS-100 : 14-90 m3/h
    LZS-100 : 18-120 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZM-15 (lắp ren)

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - LẮP REN
    MODEL : LZM-15G
    Hàng có sẵn
    LZM 15G :0.1-1 GPM
    LZM 15G :0.2-2 GPM
    LZM 15G :0.5-5 GPM
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
    MODEL : LZS 25 ON
    Hàng có sẵn
    LZS 25 :100-1000 L/H
    LZS 25 :160-1600 L/H
    LZS 25 :250-2500 L/H
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-65

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - DẠNG PHAO
    MODEL : LZS-65
    Hàng có sẵn
    LZS-65 : 5-25 m3/h
    LZS-65 : 8-40 m3/h
    LZS-65 : 12-60 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-150

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - MẶT BÍCH
    MODEL : LZS-150
    Hàng có sẵn
    LZS-150 : 25-200 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế đo khí DK800

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT KHÍ
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
    MODEL : DK800
    Hàng có sẵn
    DK800-4 : 0.5-5 L/H
    DK800-4 : 1.6-16 L/H
    DK800-4 : 4-40 L/H
    DK800-6 : 10-100 L/H

    DK800-6 : 50-500 L/H
    DK800-6 : 100-1000 L/H
    DK800-6 : 180-1800 L/H
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-4T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
    MODEL : LZM 4T
    Hàng có sẵn
    LZM 4T: 40-400 ml/m
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-25Z

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
    MODEL : LZM-25Z
    Hàng có sẵn
    LZM-25Z : 1-10 GPM
    LZM-25Z : 2-20 GPM
    LZM-25Z : 8-35 GPM
    LZM-25Z : 5-40 GPM
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-32

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
    MODEL : LZS-32

    Hàng có sẵn
    LZS-32:400-4000 L/H
    LZS-32: 600-6000 L/H

    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
    MODEL : LZS 25 OD
    Hàng có sẵn
    LZS 25 :100-1000 L/H
    LZS 25 :160-1600 L/H
    LZS 25 :250-2500 L/H
    LZS 25 :300-3000 L/H
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
    LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
    MODEL : LZS 15 ON
    Hàng có sẵn
    LZS 15 :16-160 L/H
    LZS 15 :25-250 L/H
    LZS 15 :40-400 L/H
    LZS 15 :60-600 L/H
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
    Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
    Hàng Có sẵn
    LZM 15T : 1-10 m3/h
    LZM 15T : 4-40 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
    Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
    Hàng Có sẵn
    LZM 8T : 10-60 lpm
    LZM 8T : 0.1-1 m3/h
    LZM 8T : 0.2-2 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098
  • Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

    LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
    Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
    Hàng Có sẵn
    LZM 20T : 2.5-25 m3/h
    HOTLINE: 0981.888.098