So sánh sản phẩm

TIN TỨC

 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC MECIE

  Theo Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc qui định quản lý và bảo vệ mội trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

  Theo Thông tư số 48 /2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

  Theo Nghị định 38/2105/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ qui định về quản lý chất thải, và phế liệu.

  Theo Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

 • Cách chọn datalogger

  Đáp ứng thông tư 24/2017/TT-BTNMT yêu cầu về việc truyền,nhận và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC DR. FÖDISCH

  Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

Hiển thị từ 1 đến 3 trên 8 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang

Hotline

Album nổi bật